Izjava o zaštiti podataka

Opšti deo

Na osnovu člana 13 Saveznog ustava Švajcarske i saveznih propisa o zaštiti podataka (Zakon o zaštiti podataka, DSG), svako lice ima pravo na zaštitu svoje privatnosti i zaštitu od zloupotrebe ličnih podataka. Operateri ovih stranica vrlo ozbiljno shvataju zaštitu vaših ličnih podataka. S vašim ličnim podacima postupamo poverljivo i u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka kao i sa ovom Izjavom o zaštiti podataka.

U saradnji s našim provajderima usluga hostinga nastojimo da što je moguće bolje zaštitimo baze podataka od neovlašćenog pristupa, gubitka, zloupotrebe ili falsifikovanja.

Ukazujemo na to da prenos podataka putem interneta (npr. kada komunicirate putem e-pošte) može imati bezbednosne propuste. Potpuna zaštita podataka od pristupa trećih lica nije moguća.

Korišćenjem ove internet stranice izjavljujete da ste saglasni sa prikupljanjem, obradom i korišćenjem podataka kako je opisano u nastavku. U načelu, ova internet stranica se može posetiti bez registracije. Podaci kao što su stranice kojima ste pristupili ili imena datoteka kojima ste pristupili, datum i vreme čuvaju se na serveru u statističke svrhe, a da ti podaci nisu direktno povezani s vama lično. Što se tiče ličnih podataka (npr. ime, adresa ili adrese e-pošte) koji se prikupljaju na našim stranicama, to se uvek radi, koliko je to moguće, na dobrovoljnoj osnovi. Ovi podaci neće biti prosleđivani trećim licima bez vaše izričite saglasnosti.

Obrada podataka o ličnosti

Podaci o ličnosti su sve informacije koje se odnose na identifikovano lice ili lice koje je moguće identifikovati. Subjekat podataka je lice o kome se obrađuju lični podaci. Obrada uključuje svako rukovanje ličnim podacima, bez obzira na sredstva i postupke koji se koriste, posebno skladištenje, prenos, nabavku, brisanje, zadržavanje, modifikaciju, uništavanje i korišćenje ličnih podataka.

Mi lične podatke obrađujemo u skladu sa Švajcarskim zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Wir verarbeiten personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit dem Schweizer Datenschutzrecht. Ako i u meri u kojoj je EU-DSGVO (Osnovna direktiva EU o zaštiti podataka) primenljiva, takođe obrađujemo lične podatke na sledećim pravnim osnovama u vezi sa čl. 6(1) GDPR (Opšta uredba o zaštiti podataka):
sl. a) Obrada ličnih podataka uz odobrenje lica na koje se podaci odnose.
sl. b) Obrada ličnih podataka u svrhu ispunjenja ugovora sa licem na koje se podaci odnose kao i u svrhu sprovođenja odgovarajućih predugovornih mera.
sl. c) Obrada ličnih podataka u svrhu ispunjenja neke pravne obaveze kojoj podležemo prema važećem zakonu EU ili prema važećem zakonu zemlje u kojoj se GDPR u potpunosti ili delimično primenjuje.
sl. d) Obrada ličnih podataka u svrhu zaštite životno važnih interesa lica na koje se oni odnose ili nekog drugog fizičkog lica.
sl. f) Obrada ličnih podata u svrhu zaštite legitimnih interesa naših ili trećih lica, osim ako osnovne slobode i prava i interesi lica na koje se ovi podaci odnose ne prevladavaju nad tim. U legitimne interese spadaju posebno naš poslovni interes, da našu internet stranicu možemo učiniti dostupnom, bezbednost informacija, ostvarivanje sopstvenih zakonskih prava i poštovanje švajcarskog zakona.

Lične podatke obrađujemo u onom periodu koji je potreban za dotičnu svrhu ili svrhe. U slučaju dugoročnih obaveza čuvanja podataka zbog zakonskih i drugih obaveza kojima podležemo, mi shodno tome ograničavamo obradu.

Kolačići

Ova internet stranica koristi kolačiće. Pri tom se radi o malim tekstualnim datotekama kojima se omogućava da se specifične informacije koje se odnose na korisnika skladište na krajnjem uređaju korisnik za vreme dok korisnik koristi internet stranicu. Kolačićima se posebno omogućava određivanje učestalosti korišćenja i broja korisnika stranica, analiza obrazaca ponašanja korišćenja stranice, ali oni takođe čine da naša ponuda bude prilagođenija korisnicima. Kolačići ostaju sačuvani nakon završetka sesije pretraživača i može im se ponovo pristupiti kada ponovo posetite sajt. Ako to ne želite, trebalo bi da podesite svoj internet pretraživač tako da odbija prihvatanje kolačića.

Opšti prigovor na korišćenje kolačića u svrhu onlajn marketinga može se uložiti za mnoštvo usluga, a posebno kod praćenja, preko sajta za SAD: https://optout.aboutads.info ili preko sajta za EU: https://www.youronlinechoices.com/. Pored ovoga, skladištenje kolačića se može postići deaktiviranjem u podešavanjima pretraživača. Imajte na umu da se u ovom slučaju ne mogu koristiti sve funkcije ove onlajn ponude.

Serverske datoteke evidencije

Provajder ove internet stranice automatski prikuplja i čuva informacije u takozvanim serverskim datotekama evidencije, koje nam vaš pretraživač automatski prenosi. To su:

Posećene internet stranice
Vreme u trenutku pristupa
Količina poslatih podataka u bajtovima
Izvor/referenca odakle ste došli na stranicu
Korišćeni pretraživač
Korišćeni operativni sistem
Korišćena IP adresa

Ovi podaci se ne mogu dodeliti određenim osobama. Ne vrši se spajanje ovih podataka sa drugim izvorima podataka. Zadržavamo pravo da naknadno proverimo ove podatke ako saznamo za konkretne indikacije neke nezakonite upotrebe. Datoteke evidencije se prikupljaju i privremeno čuvaju radi održavanja bezbednog rada servera. U svrhu obezbeđenja rada, provajder čuva IP adrese do 14 dana. Tamo gde je to tehnički moguće i razumno, IP adrese se nakon 24 sata anonimiziraju.

SSL/TLS-enkripcija

Ova internet stranica koristi SSL/TLS enkripciju iz bezbednosnih razloga i radi zaštite prenosa poverljivih sadržaja kao što su upiti koje nam, kao operateru stranice, šaljete. Vezu koja sadrži enkripciju možete prepoznati po tome što se adresna linija na pretraživaču menja sa „http://“ na https:// i na liniji pretraživača se pojavljuje simbol katanca.

Kada se aktivira SSL ili TLS enkripcija, podaci koje nam dostavljate ne mogu da pročitaju treća lica.

Formular za kontakt

Ako nam upite šaljete pomoću formulara za kontakt, vaši podaci iz formulara za upit, uključujući i kontakt podatke koje ste tamo naveli, čuvaju se kod nas u svrhu obrade upita i u slučaju dodatnih pitanja. Ove podatke bez Vaše saglasnosti ne prosleđujemo dalje.

Usluge trećih strana

Ova internet stranica može koristiti Google Maps za umetanje mapa, Google Invisible reCAPTCHA za zaštitu od botova i neželjene pošte te YouTube za umetanje videozapisa.

Ove usluge američkog Google LLC-a koriste, između ostalog, kolačiće, putem kojih se podaci prenose Googleu u SAD-u, pri čemu polazimo od toga da se u ovom kontekstu ne odvija praćenje ličnih podataka samo korišćenjem naše internet stranice.

Google se obavezao da obezbedi odgovarajuću zaštitu podataku u skladu s američko-evropskom i američko-švajcarskom Zaštitom privatnosti.

Ostale informacije možete naći u Izjavi Google-a o zaštiti podataka.

Prava lica čiji se podaci obrađuju

Pravo na potvrdu

Svako lice čiji se podaci obrađuju im a pravo da od operatera internet stranice traži potvrdu o tome da li se dotični lični podaci obrađuju. Ako želite da ostvarite ovo pravo na potvrdu, možete nam se obratiti u bilo koje doba.

Pravo na ispravku

Svako lice na koje se odnosi obrada ličnih podataka ima pravo da zatraži momentalnu ispravku relevantnih netačnih ličnih podataka. Pored ovoga, lice čiji se podaci obrađuju, uzimajući u obzir svrhu obrađivanja, ima pravo da traži da se kompletiraju nepotpuni lični podaci – čak i putem dopunske izjave. Ako želite da ostvarite ovo pravo na ispravku, možete nam se obratiti u svako doba.

Pravo na pružanje informacija

Svako lice na koje se odnosi obrada ličnih podataka ima pravo da od operatera ove internet stranice u svako doba dobije besplatnu informaciju o podacima koji se čuvaju o njegovoj ličnosti kaoi kopiju ove infromacije. Pored toga, može se eventualno dati informacija i o sledećem:

 • Svrha obrađivanja
 • Kategorije obrađenih ličnih podataka
 • Primaoci kojima su lični podaci prosleđeni ili se prosleđuju
 • ako je to moguće, planirano trajanje čuvanja ličnih podataka ili, ako ovo nije moguće, kriterijumi za utvrđivanje ovog trajanja
 • postojanje prava na ispravku ili prisanje ličnih podataka koji se odnose na njih ili prava na ograničenje obrade lica odgovornog za obradu ili pravo na prigovor protiv takvog obrađivanja podataka
 • postojanje prava na žalbu kod nadzornog organa
 • ako se lični podaci ne prikupljaju kod lica čiji se podaci obrađuju: sve raspoložive informacije o poreklu podataka

Pored toga, lice čiji se podaci obrađuju ima pravo da bude informisano o tome da li su lični podaci dostavljeni nekoj trećoj zemlji ili nekoj međunarodnoj organizaciji. Ukoliko je ovo slučaj, liče čiji se podaci obrađuju osim ovoga ima pravo da dobije informacije o odgovarajućim garancijama u vezi sa prosleđivanjem. Ukoliko želite da iskoristite ovo pravo na dobijanje informacija, možete nam se u svako doba obratiti.

Pravo na brisanje (pravo na zaborav)

Svako lice čiji se lični podaci obrađuju im apravo da od lica sa ove internet stranice  koje je odgovorno za obrađivanje podataka zatraži momentalno brisanje podataka koji se odnose na njega, ukoliko postoji neki od sledećih razloga i ako obrađivanje podataka više nije neophodno:

 • Lični podaci su prikupljani ili obrađivani na drugi način u one svrhe za koje više nisu neohodni
 • Lice čiji se podaci obrađuju opoziva saglasnost na kojoj se zasniva obrađivanje, te ne postoji nikakav drugi pravni osnov za obrađivanje podataka
 • Lice čiji se podaci obrađuju ulaže prigovor protiv obrađivanja podataka iz razloga koji proizlaze iz njegove/njene posebne situacije, a ne postoje nikakvi prioritetni razlozi za obrađivanje podataka, ili lice čiji se podaci obrađuju ulaže prigovor protiv obrađivanja podataka u slučaju direktnog reklamiranja i profajlinga sa tim u vezi
 • Podaci o ličnosti su obrađivani nezakonito
 • Brisanje ličnih podataka je neophodno da bi se ispunila zakonska obaveza po zakonu Unije ili država članica kojoj podleže lice odgovorno za obrađivanje podataka
 • Lični podaci su prikupljeni u vezi sa ponuđenim uslugama informatičkog društva koje su direktno usmerene na neko dete

Ako postoji neki od gore navedenih razloga i ako želite da se lični podaci, koji su sačuvani kod operatera ove internet stranice, obrišu, možete nam se u svako doba obratiti. Obezbedićemo da se zahtev za brisanje odmah ispuni.

Pravo na ograničenje obrade podataka

Svako lice na koje se odnosi obrađivanje ličnih podataka ima pravo da od lica koje je za ovu internet stranicu odgovorno za obrađivanje podataka, traži ograničenje obrade podataka ako je ispunjen neki od sledećih uslova:

 • Lice na koje se odnosi obrada podataka osporava tačnost ličnih podtaka i to tokom perioda koji odgovornom licu za obradu podataka omogućava da proveri tačnost ličnih podataka
 • Obrađivanje podataka je nezakonito, lice na koje se odnosi obrada podataka ulaže prikovor na brisanje ličnih podataka i umesto ovoga zahteva da se korišćenje ličnih podataka ograniči
 • Licu odgovornom za obradu podataka nisu više potrebni lični podaci u svrhu obrade, ali su oni licu čiji se podaci obrađuju potrebni za ostvarivanje, lice čiji se podaci obrađuju je uložio prigovor protiv obrađivanja podataka iz razloga koji proizlaze iz njegove posebne situacije, a još nije utvrđeno da li legitimni interesi odgovornog lica imaju prednost nad interesima lica čiji se podaci obrađuju

Ako postoji neki od napred navedenih preduslova, možete nam se u bilo koje doba obratiti sa zahtevom da se ograniči obrada ličnihpodataka. Mi ćemo organizovati da obrada bude ograničena.

Pravo na prenosivost podataka

Svako lice na koje se odnosi obrada ličnih podataka ima pravo da primi lične podatke koji se odnose na njega u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i mašinski čitljivom formatu. Pored ovoga, lice na koje se odnosi obrada podataka ima pravo da ishoduje da jedno lice odgovorno za obradu podataka direktno prenese lične podatke drugom licu odgovornom za obradu podataka ukoliko je ovo tehnički moguće i ukoliko se time ne ugrožavaju prava i slobode drugih lica. Da biste mogli da ostvarite pravo na prenosivost podataka, možete se u svako doba obratiti operateru ove internet stranice.

Svako lice na koje se odnosi obrada ličnih podataka ima pravo da iz razloga koji proističu na osnovu njegove posebne situacije, u svako doba uloži prigovor protiv obrađivanja ličnih podataka koji se na njega odnose.

Operater ove internet stranice više neće obrađivati lične podatke u slučaju prigovora, osim ako ne možemo dokazati uverljive legitimne razloge za obradu koji preovlađuju nad interesima, pravima i slobodama lica na koje se odnose podaci, ili ako obrada služi za ostvarivanje vršenje ili odbranu pravnih zahteva. Da biste mogli da iskoristite svoje pravo na prigovor možete se direktno obratiti operateru ove internet stranice.

Svako lice na koje se odnosi obrada ličnih podataka ima pravo da u svako doba opozove datu saglasnost za obradu ličnih podataka. Ukoliko želite da iskoristite svoje pravo na opoziv saglasnosti, možete nam se u svako doba obratiti.

Poruka o protivljenju e-pošti

Ovime se izražava protivljenje korišćenju podataka za kontakt objavljenih u okviru obaveze impresuma a u cilju slanja reklama i informativnih materijala koji nisu izričito traženi. Operateri stranica izričito zadržavaju pravo preduzimanja pravnih radnji u slučaju slanja neželjenih reklamnih informacija kao što su spam poruke e-pošte.

YouTube

Na ovoj internet stranici su integrisane usluge „YouTube“. „YouTube“ je vlasništvo kompanije Google Ireland Limited, koja je osnovana i koja posluje po zakonu Irske i čije se sedište nalazi u Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, i koja pruža usluge u Evropskom ekonomskom prostoru i u Švajcarskoj.

Vaš pravni ugovor sa „YouTube“ sastoji se od Uslova korišćenja. Ovi uslovi predstavljaju pravno obavezujući ugovor između Vas i „YouTube“-a u pogledu Vašeg korišćenja ovih usluga. Uodredbama Google-a o zaštiti podataka objašnjava se na koji način „YouTube“ obrađuje i štiti Vaše lične podatke ako koristite ovu uslugu.

Google reCAPTCHA

Ova internet stranica koristi reCAPTCHA-uslugu kompanije Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irska ""Google""). Upit služi za to da se napravi razlika da li je unos uradio čovek ili je ivršen putem automatske, mašinske obrade. Ovaj upit sadrži dostavljanje IP-adrese i eventualno drugih podataka Google-u koji su mu potrebni za reCAPTCHA-uslugu. Vaš unos se u ovu svrhu dostavlja Google-u i tamo se dalje koristi. Vašu IP-adresu, međutim Google unutar država članica Evropske Unije ili u drugim državama ugovornicama Konvencije o Evropskom ekonomskom prostoru prethodno skraćuje. Samo u izuzetnim slučajevima se Vaša puna IP-adresa prenosi na server Google-a u SAD-u i tamo se skraćuje. Po zahtevu operatera ove internet stranice, Google će koristiti ove informacije kako bi analizirao Vaše korišćenje ove usluge. IP-adresa, koju Vaš pretraživač dostavlja u okviru reCaptcha, Google neće spajati sa drugim podacima. Pri tom, Vaši podaci mogu da se prenesu i u SAD. Za prenos podataka u SAD, postoji Odluka Evropske komisije o primerenosti, „Zaštita privatnosti“. Google učestvuje u „Zaštiti privatnosti“ i podvrgao se zahtevima u ovome. Aktiviranjem upita dajete saglasnost za obradu svojih podataka. Vašom saglasnošću, obrada se vrši na osnovu člana 6(1) slovo a. Svoju saglasnost u svako doba možete da opozovete a da se time ne menja zakonitost obrade koja je vršena na osnovu saglasnosti pa sve do opoziva iste.

Ostale informacije o Google reCAPTCHA i o pripadajućim odredbama o zaštiti podataka možete naći u izjavi o zaštiti podataka na Google-u.

Google Analytics

Ova internet stranica koristi Google Analytics, uslugu internet analize, koju pruža kompanija Google Ireland Limited. Ako se lice odgovorno za obradu podataka na ovoj internet stranici nalazi izvan Evropskog ekonomskog prostora ili Švajcarske, obradu podataka Google Analytics sprovodi Google LLC. Google LLC i Google Ireland Limited u daljem tekstu se imenuju kao „Google“.

Dobijeni statistički podaci omogućavaju nam da unapredimo našu ponudu i učinimo je zanimljivijom za vas kao korisnika. Ova internet stranica koristi Google Analytics i za analizu tokova posetilaca na više uređaja, a koja se vrši preko korisničkog ID-a. Ako imate Google korisnički nalog, možete da deaktivirate analizu korišćenja na više uređaja u podešavanjima pod „Moji podaci“, „Lični podaci“.

Pravni osnov za korišćenje Google Analytics-a je čl. 6 st. 1 rečenica 1 slovo f Osnovne direktive o zaštiti podataka. IP adresa koju prenosi vaš pretraživač kao deo Google Analytics-a ne kombinuje se s drugim Google podacima. Napominjemo da je Google Analytics na ovoj internet stranici proširen kodom "_anonymizeIp();" kako bi se osiguralo anonimizirano prikupljanje IP adresa. To znači da se IP adrese obrađuju u skraćenom obliku tako da se ne mogu povezati s određenom osobom. Ako se prikupljeni podaci o vama mogu dodeliti nekoj osobi, to će biti odmah isključeno i podaci podaci će se odmah izbrisati.

Samo se u izuzetnim slučajevima puna IP-adresa prenosina Google server u SAD-u i tamo se skraćuje. Po nalogu operatera ove internet stranice, Google će koristiti ove informacije kako bi analizirao Vaše korišćenje internet stranice, sastavio izveštaje o aktivnostima na internet stranici i pružao ostale usluge operateru internet stranice a koje su u vezi sa korišćenjem internet stranice i korišćenjem interneta. U izuzetnim slučajevima u kojima se lični podaci prenose u SAD, Google se podvrgava odredbama EU-US Zaštite privatnosti, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Analytics koristi kolačiće. Informacije koje se preko kolačića generišu o vašem korišćenju ove internet stranice, po pravilu se prenose na Google server u SAD-u i tamo se čuvaju. Čuvanje kolačića možete sprečiti odgovarajućim podešavanjem softvera vašeg pretraživača; skrećemo vam, međutim, pažnju na to da u ovom slučaju možda nećete moći u punom opsegu da koristite sve funkcije ove internet stranice. Takođe možete sprečiti da se podaci koji se generišu preko kolačića i koji se odnose na vašu upotrebu internet stranice (uključujući vašu IP adresu) prikupljaju na Google-u i da Google obrađuje ove podatke tako što ćete da preuzmete i instalirate dodatak za pretraživač dostupan preko sledećeg linka: Google Analytics deaktivirati.

Facebook Pixel

U okviru naše onlajn ponude koristi se tzv. „Facebook-Pixel“ iz društvene mreže fejsbuk, kojojm upravlja Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SAD, odnosno ako se nalazite u EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska („Fejsbuk“).

Uz pomoć Facebook-Pixel-a, Fejsbuk vas, kao posetioca naše onlajn ponude, može odrediti kao ciljnu grupu za prikazivanje oglasa (tzv. „Fejsbuk oglasi“). U skladu s tim, koristimo Facebook-Pixel za prikazivanje Fejsbuk oglasa koje postavljamo samo onim korisnicima Fejsbuka koji su pokazali interesovanje za našu onlajn ponudu ili koji imaju određene karakteristike (npr. interesovanja za određene teme ili proizvode koja se određuju na osnovu informacija internet stranica koje posećuju), a koje prenosimo Fejsbuku (tzv. „Custom Audiences“). Uz pomoć Facebook-Pixel-a takođe želimo da obezbedimo da naši Fejsbuk oglasi odgovaraju potencijalnom interesovanju korisnika i da ne djeluju iritirajuće. Uz pomoć Facebook-Pixel-a, možemo dodatno da razumemo efikasnost Fejsbuk oglasa u statističke svrhe i svrhe istraživanja tržišta tako što ćemo videti da li su korisnici bili preusmereni na našu internet stranicu nakon klika na Fejsbuk oglas (tzv. „Conversion“).

 • Izjava Fejsbuka o zaštiti podataka
  Obrada podataka od strane Fejsbuka odvija se u okviru Fejsbukovih smernica za korišćenja podataka. U skladu s tim su i opšte informacije o prikazivanju Fejsbuk oglasa u Fejsbukovim smjernicama za korišćenje podataka. Specifične informacije i pojedinosti o Facebook-Pixel-u i načinu na koji radi možete pronaći u Odeljku za pomoć na Fejsbuku.
 • Osnov
  Korišćenje Facebook-Pixel-a i čuvanje "Conversion-Cookies"-a odvija se na osnovu čl. 6 st. 1 slovo a Osnovne Direktive EU o zaštiti podataka.
 • Ugovor o obradi podataka o nalogu
  U svrhu obrade podataka kod kojih Fejsbuk nastupa kao obrađivač podataka o nalogu, mi smo s Fejsbukom sklopili ugovor o obradi podataka o nalogu kojim obvezujemo Fejsbuk da štiti podatke naših korisnika i da ih ne prosleđuje trećim licima.
 • Prigovor
  Možete uložiti prigovor na to da Facebook-Pixel prikuplja i koristi Vaše podatke za prikazivanje Fejsbuk oglasa. Da biste podesili koja će vam se vrsta reklamnih oglasa prikazivati u okviru Fejsbuka, možete da pristupite sajtu ustanovljenom od strane Fejsbuka i da tamo sledite uputstva za podešavanja oglasa kojise zasniva na korišćenju. Podešavanja se vrše nezavisno od platforme, tj. ona se preuzimaju za sve uređaje poput desktop računara ili mobilnih uređaja.

Matomo

Ova veb lokacija koristi Matomo, uslugu veb analize koju hostujemo na serveru u Nemačkoj. Ovako prikupljeni podaci ne napuštaju evropski ekonomski prostor.

Svi podaci su bez lične reference i koristimo ih isključivo za poboljšanje ponude i jednostavnosti naše veb stranice.

Pravni osnov za korišćenje Matomo-a je član 6. stav 1. rečenica 1. slovo f GDPR-a. IP adresa koju vaš pretraživač prenosi kao deo Matomo-a je anonimna i ne kombinuje se sa drugim podacima. To znači da se IP adrese obrađuju u skraćenom obliku tako da se ne mogu povezati sa određenom osobom. Ako prikupljeni podaci o vama mogu biti dodeljeni nekoj osobi, to će biti odmah isključeno i lični podaci će biti odmah izbrisani.

Matomo koristi kolačiće. Informacije koje generiše kolačić o vašem korišćenju ove veb stranice obično se prenose na server u Nemačkoj i tamo čuvaju. Možete sprečiti skladištenje kolačića tako što ćete podesiti softver vašeg pretraživača na odgovarajući način; Međutim, želimo da istaknemo da u ovom slučaju možda nećete moći da koristite sve funkcije ove veb stranice u punom obimu.

Prenos podataka u SAD

Naša internet stranica uključuje alatke kompanija sa sedištem u SAD-u. Kada su te alatke aktivne, vaši lični podaci mogu da se prenesu serverima dotičnih kompanija u SAD-u. Skrećemo vam pažnju na to da SAD nije sigurna treća zemlja u smislu Zakona EU o zaštiti podataka. Kompanije iz SAD-a su obavezne da prenose lične podatke bezbednosnim službama, a da vi kao lice na koje se ovi podaci odnose ne možete pravno postupati. Stoga se ne može isključiti mogućnost da američke vlasti (npr. tajne službe) obrađuju, analiziraju i trajno čuvaju vaše podatke na američkim serverima, a u svrhu nadzora. Na ove procese obrade nemamo nikakvog uticaja.

Izmene

Zadržavamo pravo da u svako doba izmenimo ovu izjavu o zaštiti podataka bez prethodne najave. Važi trenutno aktuelna, na našoj internet stranici objavljena verzija. Ako je izjava o zaštiti podataka deo nekog ugovora sa vama, mi ćemo vas, u slučaju njenog ažuriranja, putem elektronske pošte ili na neki drugi primereni način informisati o izmeni iste.